Loading... 

유학생 보험

처음으로 >Foreign Students >유학생 보험

报销申请方法  

 • 在网站 http://n.foreignerdb.com/hannam 上用你的学号或者外国人登陆证号或者护照号,密码登录在“我的申请内容”点击“下载报销申请书”, 复印以后填写你所有的信息   (临时密码:111111,042042)

 • KAKAO ID 中文服务CLAIMS / 英文服务INSCLAIM
 • 保险申请方式和保险内容的详细介绍已经传到了"学士管理指南(학사관련안내)",需要的同学可以下载参考。

 

 

How to claim insurance payment

 • Login on the website http://n.foreignerdb.com/hannam using your student number or

  Passport number or Alien registration number and Password (Temporary password : 111111 or 042042)

 • Click the menu “My information” and click “Download Claim report” and print it then

  fill out all information

 • Search and Add our KAKAO ID ENGLISH SERVICE : INSCLAIM / CHINESE SERVICE : CLAIMS

 

 

Làm thế nào nhận bồi thường bảo hiểm

 • Đăng nhập vào gửi truy cập trang web bằng cách nhập số đăng ký ID số / người

  nước ngoài / số hộ chiếu và mật khẩu chọn một http://n.foreignerdb.com/hannam

  (Mã số bí mật : 111111, 042042)

 • Sau khi đắng ký bạn tải  ứng dụng của tôi", click vào "Tải về hóa đơn" để tạo ra các
      thông tin cần thiết.
 • nhập tài khoản của KakaoTalk thêm bạn bè.

  Dich vụ tiếng trung quốc : CLAIMS / dịch vụ tiếng anh : INSCLAIM

 • Nội dung chi tiết liên quan đến phương pháp đăng kí bồi thường bảo hiểm và nội dung bồi thường chi tiết đã được cập nhật tại hướng đẫn đào tạo <학사 관련 안내>